top of page

public campaign: Don't be blind at Hamama

A public campaign led by De-Colonizer to object the construction plan TML/1106 in Ashkelon, which ignores the Palestinian town of Hamama.

Click here to read the full objection letter in English and here to read it in Hebrew.

 

קמפיין ציבורי ביוזמת דה-קולונייזר להתנגד לתכנית הבניה תמל/1006 באשקלון על רקע התעלמותה מהעיירה הפלסטינית חמאמה. לחצו כאן לקריאת הטקסט המלא של ההתנגדות בעברית וכאן באנגלית.

Une campagne publique menée par De-Colonizer en objection au plan de construction TLM/1106 à Ashkelon qui ne mentionne pas la ville palestinienne de Hamama. Lire l'objection complète envoyée au comité régional de construction en Israël en anglais ici et en hébreu ici.

 

WATCH THE VIDEO  "Scarred Hamama" / "חמאמה מצולקת"

 

בתגובה לדה-קולונייזר המליץ החוקר לוועדת ההתנגדויות לאזכר את חמאמה. ראו לעיל בירוק. מתחת להמלצתו ניתן לקרוא את החלטת הועדה, שקיבלה את ההמלצה לאזכר את חמאמה במוזיאון אם יקום, אך התעלמה מהמלצתו להציב שלט בעניין. כאן ניתן לקרוא פוסט בעניין זה.

As a response to De-Colonizer, the investigator for the objections committee for the construction plan in Ashkelon recommended that: "We should relate to Hamama as to any layer in the history of Ashkelon city. The town will be mentioned in the same manner as the heritage of the Canaanite, the Philistines, the Phoenicia, the Hellenistic, the Roman, the Byzantine, the Arabs, and the Crusaders, at the museum, if it is to be constructed, and/or by signs that mention the existence of Hamama next to the vegetation from those days: fruit trees, prickly pear, cactus and the like."

The committee adopted his first recommendation but not the second one. Read more Here about it.

Ongoing research on Hamama /

מחקר מתמשך על חמאמה

Hamama houses

 

Construction site

 

Construction site

 

Agricultural field

 

Construction site

 

Stabilization ponds

 

In the historical survey of the construction plan we can see aerial photos from 1949 to 2014. In the photo from 1949 we see the houses of Hamama and the south-most house of the town is in the site.

בסקר ההיסטורי המצורף לתכנית הבניה ניתן לראות סדרת תצלומי אויר מ-1949 עד 2014. בתצלום משנת 1949 רואים את בתי חמאמה, שהבית הכי דרומי שלה נמצא בלב שטח האתר שיבנה.

Stabilization ponds

 

Construction site

 

Construction site

 

Construction site

 

In 1949 the houses of Hamama were still standing. By 1950 they were destroyed by Israel, as we see in the photo from that year. Israel built stabilization ponds in the area.

ב-1949 בתי חמאמה עדיין עמדו ובתצלום משנת 1950 עולה שהם כבר הרוסים. מאוחר יותר הקימה ישראל בריכות חמצון באתר זה.

Wine City

In the blueprint we marked the Hamama area. The arrow is pointing at the exact place where the Hamam's south-most house was standing. In the area marked in purple we can identify the stabilization ponds from the photos above. To its left The Wine City Park is planned, where the historic heritage of that area will be exhibited.

בתשריט מתוך תכנית הבניה סימַנו את אזור חמאמה. החץ מציין את מיקומו המדויק של הבית הדרומי בחמאמה. בחלק הצבוע סגול ניתן לזהות את בריכות החמצון שבתצלומים לעיל. משמאל להם מתוכנן לקום פארק ״עיר היין״ שבו תוצג המורשת ההיסטורית של האזור בו תיבנה השכונה החדשה.

A simulation of the construction plan as published by Israeli media (ynet). The red ellipse marks the area of Hamama within the new neighborhood soon to be established. On its left is the park to be built. To left of the park and under it we see the existing neighborhood of Ashkelon. 

הדמייה של תכנית הבניה כפי שפורסמה בתקשורת בישראל (ynet ועוד). האליפסה באדום מסמנת את אזור חמאמה בתוך שטח השכונה החדשה שתקום. לשמאלו הפארק שעתיד לקום. מתחת ומשמאל לשכונה ולפארק שיבנו רואים את שכונות אשקלון הקיימות כיום.

An aerial photo of Hamama from January 1945. We marked several sites in it, among them the south-most house of the town, mentioned in the images above. So far we couldn’t find anyone from Hamama that could help with more accurate information about this photo.

תצלום אויר של חמאמה משנת 1945. סימַנו עליו אתרים מרכזיים בישוב, בהם הבית הדרומי שמצויין בדימויים לעיל. עד כה לא מצאנו מישהו מחמאמה שיכול לסייע לנו במידע נוסף על מה שמופיע בתצלום זה.

We placed the sites of Hamama identified in the aerial photo above using google earth. Each site got an exact waypoint.

על עמוד של גוגל ארת׳ מיקמנו את אתרי חמאמה השונים שהגדרנו בתצלום האויר לעיל. כך, כל אתר קיבל נקודת ציון מדויקת.

A memory map of the houses of Hamama drawn by unknown person. The arrow on the left down side points at the southest family named Al'anini Abu Sultan. This memory map was offered to De-Colonizer by a refugee from Hamama living now in Gaza.

מפת זיכרון של בתי חמאמה. אינו יודעים מי יצר/ה אותה. בפינה השמאלית התחתונה חץ שמצביע על מי שחי בבית הדרומי ביותר: אלעניני אבו סולטאן. קיבלנו את המפה מפליט של חמאמה שגר ברצועת עזה.

With all that information we went to an action and research tour at Hamama on Saturday, December 12, 2015. In the photo the gathering in Hamama wigh Ashkelon houses in the background. 

עם כל המידע הנ״ל יצאנו לסיור פעולה ומחקר בחמאמה בשבת 12 בדצמבר 2015. בתצלום ההתכנסות על אדמת חמאמה כשברקע בתי אשקלון.

Walking to search for the location of southest house of Hamama. Crossing a dry stabilization pond.

יוצאים לדרך לחפש את מיקום הבית הדרומי של חמאמה. בדרך חוצים בריכת חמצון יבשה.

With the compas on the mobile phone looking for the southest house belong to Al'anini Abu Sultan. 

בעזרת המצפן בטלפון הנייד מחפשים את מיקום הבית הדרומי של חמאמה, בו גר אלעניני אבו סולטאן.

The compas in the mobile phone provides a waypoint on the ground. This is the waypoint of the house we are looking for:

המצפן בטלפון הנייד מספק נקודת ציון על הקרקע. אנחנו מחפשים את הנ״צ הנ״ל, של הבית הדרומי. תצלום המסך של הטלפון כאן הוא לאילוסטרציה בלבד.

We found the location of the southest house of Hamama right on elevated ground between two dry stabilization ponds, as we saw in the google earth document.

מצאנו את המיקום של הבית הדרומי של חמאמה. הוא נמצא על קרקע מוגבהת בין שתי בריכות חמצון יבשות, בדיוק כפי שציינו במסמך מגוגל ארת׳.

We wrote on a pole the waypoint of the house and the name of the person living there: Al'anini Abu Sultan. He was probably from Anin village. 

כתבנו על גבי מוט את נקודת הציון של הבית ואת שם מי שגר בו: אלעניני אבו סולטאן. כנראה שהוא היה מכפר עַנין במקור.

Al'anini Abu Sultan's house was here.

בית אלעניני אבו סולטאן היה כאן.

Hamama is here!

כאן חמאמה!

We went on to tour Hamama.

סיירנו הלאה בחמאמה.

There are almost no structures remaind. Here is one fallen part of a house. The sabres are in the background.

אין כמעט שרידי מבנים של חמאמה. זה חלק של בית, כנראה גג, הרוס. ברקע שורת סברס. 

The prickly pear cactus (sabres) are growing and serves as a green live monument for Hamama, awaiting the return of its inhabitants.

הסברס ממשיכים לגדול, משמשים מצבה ירוקה וחיה לחמאמה, ממתינים לשיבת הפליטים.

Very little physical remnants of Hamama. Here are some stones of destroyed houses.

מעט שרידים של בתי חמאמה נותרו בשטח. הנה מעט אבני בניין וברזלים.

Some more stones.

מעט אבנים נוספות.

A big winter puddle with visiting birds. Is this the big water area Abdelkarim Elhassani describes in his book From Hamama to Monrteal?

שלולית חורף גדולה עם עופות מים שחורפים בארץ. האם זה שטח המים הגדול שעבדלכרים אלחסאני מתאר בספרו מחמאמה למונטריאול?

What was it there?

מה היה שם?

And there?

ושם?

Those orchards were planted by Israel on the centre of Hamama.

פרדסי הדרים אלו נטעו ע״י ישראל במרכז חמאמה.

Ramon: What's are those big stones?
Tal: They used to be the houses of Hamama.

רמון: מה האבנים הגדולות האלה?
טל: הן של בתי חמאמה ההרוסים.

A typical bulding stone, with seashell and other local materials.

אבן בנין טיפוסית עם צדפים וחומרים מקומיים נוספים.

Hamama is tagged.

חמאמה מתויגת.

Another waypoint is identified and marked by the pole on the ground.

נקודת ציון נוספת הוגדרה וסומנה על המוט בקרקע.

The arrow points at the destroyed house we loctated on the ground and marked by the pole.

החץ מצביע על הבית ההרוס שאת שרידיו איתרנו על הקרקע וסימַנו באמצעות המוט.

bottom of page