top of page

 

  פעולה לציון 50 שנות כיבוש

 

 ששמה את הגולן הסורי במסגרת ההתפשטות הקולוניאלית הישראלית

 

 

 

בעוד שעבור רבים ״הכיבוש״ מתייחס רק לשטחי הגדה המערבית ועזה חשוב לדה-קולונייזר להזכיר את הכיבוש המושכח של הגולן. בת ושני נכדים לתושבי מנסורה שגורשו ב-1967 חברו לפעולת זיכרון על קיר בית הספר, המבנה היחיד ששרד את הרס הכפר. הם רשמו את שמות חלק מתושבי הכפר שחיו בו הכיבוש. זו פעולה סמלית וצנועה שמבטאת סולידריות עם מי שחרב עליהם עולמם מאז תחילת המפעל הקולוניאלי במאה ה-19 וממשיך עד ימינו.

bottom of page